Säännöt

Hyväksytty perustamiskokouksessa 3.12.2018, täydennetty PRH:n ohjeiden mukaan.

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Warkautelaiset ry (myöhemmin yhdistys) ja sen kotipaikka on Varkauden kaupunki.

2§ Tarkoitus ja sen toteuttaminen

Yhdistyksen tarkoituksena on Varkaudessa toimivien yritysten, yhdistysten ja julkisyhteisöjen sekä kaikkien toimialueella asuvien ihmisten yhteistoiminnan edistäminen, jäsentensä yleisen aineellisen ja henkisen hyvinvoinnin lisääminen sekä heidän tietojensa ja taitojensa kohottaminen.

Yhdistys edistää toimialueensa asukkaiden viihtyvyyttä, hyvinvointia, osallistumista sekä osallisuutta varkautelaisten asioihin, asukkaiden ja toimijoiden kanssakäymistä, Varkauden asuinalueiden/kylien kiinnostavuutta ja kasvua, sekä ylläpitää ja kehittää kulttuuripalveluja sekä nuoriso-, urheilu- ja vapaa-ajantoimintaa. Lisäksi yhdistys edistää yhteistyössä asukastoiminnan keskusjärjestöjen sekä alueellisten ja valtakunnallisten viranomaisten ja järjestöjen kanssa varkautelaisten elämään vaikuttavien tavoitteiden toteuttamista.

Yhdistys on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • voi perustaa paikallista toimintaa varten rekisteröimättömiä paikallistoimikuntia tai jaoksia
 • kannustaa ja innostaa jäseniään aktiiviseen toimintaan sekä yhteistyöhön muiden yhdistysten ja asukkaiden kanssa
 • varmistaa, että Varkauden kaupungilla on käytössä riittävästi menetelmiä ja resursseja Kuntalain 22§ tarkoittaman osallistumisen toteuttamiseksi
 • toimii kaupungin ja maakunnan kumppanina asukkaiden äänten esiin tuomisessa
 • osallistuu Varkauden kaupunkia koskevaan suunnitteluun, tekee selvityksiä, aloitteita ja lausuntoja
 • pitää yhteyttä kaupunkiin, seurakuntiin, Pohjois-Savon maakuntaan ja viranomaisiin
 • järjestää asianomaisilla luvilla erilaisia maksullisia tilaisuuksia, retkiä, kokouksia, ja kursseja, koulutuksia, esitelmä- ja huvitilaisuuksia sekä rahankeräyksiä ja arpajaisia
 • harjoittaa monen suuntaista julkaisu- ja tiedotustoimintaa jäseniensä hyväksi
 • voi hankkia rahoitusta sekä hallinnoida omia ja muiden paikallisia ja alueellisia kehityshankkeita, joilla on tarkoitus edistää varkautelaisten hyvinvointia ja alueen elinvoimaisuutta
 • voi ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia sekä tehdä yhteistyösopimuksia
 • voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
 • voi myös harjoittaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen.

3§ Jäsenistö

Yhdistyksen varsinaisiksi, äänioikeutetuiksi jäseniksi voivat liittyä Varkaudessa toimivat yhdistykset, yhteisöt ja yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet yksityiset henkilöt, jotka suorittavat kokouksen määräämän jäsenmaksun. Jäsenyyden hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.

Kannattajajäseneksi, jolla ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa, hallitus voi hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön tai henkilön, joka suorittaa kokouksen määräämän kannattajajäsenmaksun.

Hallitus pitää jäsenistä lainmukaista jäsenluetteloa. Jäsenillä on oikeus erota yhdistyksestä siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle ilmoittamalla taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. Jos jäsen ei suorita jäsenmaksuaan taikka on muuten jättänyt suorittamatta velvoitteet, joihin hän yhdistykseen liittyessään on sitoutunut tai on toiminut yhdistystä huomattavasti vahingoittavalla tavalla on hallituksella oikeus erottaa jäsen.

4§ Jäsenmaksut

Yhdistyksellä on oikeus kerätä jäsenmaksuja vuosittain. Jäsenmaksujen suuruudesta ja maksuajankohdasta päättää yhdistyksen kokous.

5§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään viimeistään huhtikuun loppuun mennessä. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Lisäksi hallitus voi tarvittaessa kutsua koolle ylimääräisen kokouksen. Mikäli vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti hallitukselta vaatii ylimääräisen kokouksen kutsumista koolle tietyn asian käsittelyä varten, hallitus on velvollinen toimittamaan kokouskutsun seitsemän (7) päivän kuluessa.

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle yhdistyksen kokouksen määräämällä tavalla joko ilmoittamalla kirjeellisesti tai sähköpostitse jokaiselle jäsenelle tai ilmoituksessa yhdistyksen kokouksen päättämässä lehdessä tai yhdistyksen verkkosivulla. Kokouskutsu on toimitettava vähintään seitsemän (7) päivän ennen kokousta.

Warkautelaiset ry:n vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto kuluneena vuonna tai siitä annettu kertomus saattavat antaa aihetta

7. Esitellään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä varsinaisen jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksujen suuruudet

8. Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista

9. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi

10. Valitaan jäsenet hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle sääntöjen 6§ määräämissä rajoissa

11. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö tarkastamaan yhdistyksen seuraavan vuoden toimintaa, tilejä ja hallintoa

12. Valitaan edustajat järjestöihin ja toimielimiin

13. Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka hallitus haluaa kokoukselle esittää

6§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä (4) ja enintään kaksitoista (12) jäsentä sekä heille kaksi (2) yleisvarajäsentä. Hallituksen toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Yhdistyksen puheenjohtajan toimikausi on yksi kalenterivuosi, hän voi toimia yhtäjaksoisesti enintään viisi (5) vuotta.

Hallituksen varsinaisista ja varajäsenistä on erovuorossa vuosittain puolet. Eroamisjärjestyksen määrää ensimmäisellä kerralla arpa.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan on kutsuttava hallitus kokoon, kun hän katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Elleivät puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ole saapuvilla kokouksessa valitaan siksi kerraksi joku hallituksen jäsenistä johtamaan puhetta. Päätökset hallituksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa ratkaisee arpa. Kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa.

Hallitus voi tarvittaessa perustaa avukseen toimikuntia ja työryhmiä.

Hallituksen kokoustavat sovitaan hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen toimikaudelle.

7§ Hallituksen tehtävät

 • suunnitella ja johtaa yhdistyksen toimintaa
 • valvoa, että yhdistyksen taloutta ja omaisuutta hoidetaan huolella
 • laatia ehdotus toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi, selostus yhdistyksen taloudellisesta tilasta ja toimintakertomus yhdistyksen toiminnasta sekä päättää vuosittain yhdistyksen tilit
 • valmistella yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat sekä panna toimeen kokousten päätökset
 • ottaa ja erottaa yhdistyksen jäsenet
 • päättää 6 §:ssä mainittujen toimikuntien ja työryhmien asettamisesta, niiden jäsenten valitsemisesta ja toimintaohjeiden antamisesta
 • päättää kehittämishankkeiden hakemisesta, käynnistämisestä sekä hyväksymisestä, valvoa hanketöitä sekä pyytää tarvittaessa asiantuntijalausuntoja
 • suorittaa muut yhdistyslain perusteella hallitukselle kuuluvat tehtävät, näissä säännöissä mainitut tehtävät ja yhdistyksen kokouksen hallitukselle osoittamat tehtävät
 • päättää nimenkirjoitusoikeuksien myöntämisestä
 • päättää yhdistyksen tilinkäyttöoikeuksien myöntämisestä

8§ Nimenkirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin, rahastonhoitajan tai muun hallituksen määräämään nimenkirjoittajan kanssa.

9§ Toiminta- ja tilikausi

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain, ja ne on jätettävä toiminnantarkastajalle vähintään 30 päivää ennen yhdistyksen kokousta. Toiminnantarkastajan on palautettava tilit lausuntoineen hallitukselle vähintään 14 päivää ennen yhdistyksen kokousta.

10§ Sääntöjen muuttaminen, yhdistyksen purkaminen ja varojen käyttö

Yhdistyksen sääntöihin voidaan tehdä muutoksia ainoastaan yhdistyksen kokouksessa. Hyväksytyksi tullakseen muutosehdotuksen on saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden väliä tulee olla vähintään yksi kuukausi, ja ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat luovutetaan yhdistyksen tarkoitusta edistävään toimintaan sekä huolehditaan arkiston ja museokokoelmien tai vastaavien säilymisestä jonkin muun oikeuskelpoisen yhteisön hallinnassa sen mukaan kuin yhdistyksen viimeinen kokous päättää.

11§ Yhdistyslaki

Edellä olevien sääntöjen lisäksi yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.